WEDSTRIJDREGLEMENT

 1. Aan deze fashionwedstrijd geldig van 8 september t.e.m. 25 september 2011 mag elke meerderjarige deelnemen die zijn woonplaats in België heeft, behalve de personeelsleden van Bestseller, La Pomme de Lovely en ICE WATCH en de personeelsleden en freelance medewerkers van de nv De Persgroep Publishing en hun familieleden die op hetzelfde adres wonen. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.
 2. Indien er meerdere prijzen te winnen zijn, wordt er slechts één prijs toegekend per adres. De prijs wordt toegekend aan de deelnemer met een tijdig ingediend en volledig ingevuld wedstrijdformulier, met correct beantwoorde kennisvragen en het antwoord op de schiftingsvraag dat zoveel mogelijk het juiste antwoord benadert. Prijzen bekomen d.m.v. bedrog of fraude worden niet toegekend.
 3. De prijzen zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden.
 4. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs indien hij deze niet binnen de aangekondigde afhaalperiode afhaalt.
 5. De wedstrijd is zonder aankoopverplichting.
 6. Door hun deelname aan de wedstrijd geven de winnaars stilzwijgend toestemming tot de publicatie van hun naam en adres en hun identificatie als winnaars op www.nina.be
 7. Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch schriftelijk noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van de organisator ook.
 8. In geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen, fictieve email adressen, ...) behoudt de organisator zich het recht om deze deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden.
 9. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 10. De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers of n.a.v. het feit van hun deelname, vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gegevens kunnen worden verwerkt voor de afhandeling van deze wedstrijd en voor direct marketing doeleinden, waartegen de deelnemers zich schriftelijk kunnen verzetten. Zij kunnen worden opgenomen in een lezersbestand dat aan derden kan overgemaakt worden. De deelnemers hebben vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering van te vragen.
 11. Bij eventuele betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.